Algemene voorwaarden voor bedrijven

Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op losse opdrachten die via de website zijn ingediend en zolang deze niet afwijken van overige tariefafspraken en voorwaarden, welke schriftelijk door het Invorderingsbedrijf zijn bevestigd, waaronder vallen een serviceovereenkomst of een actie.

Voorwaarden
Op alle opdrachten zijn, naast deze voorwaarden, de algemene voorwaarden van het Invorderingsbedrijf van toepassing, te vinden op http://www.incassocenter.nl/algemene-voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

24/7 Online inzage
Via de Online Tool volgt u 24/7 de voortgang van uw dossiers, meldt u nieuwe vorderingen aan, plaatst u opmerkingen en kunt u betalingen doorgeven.

Uitvoering opdracht
Wij vorderen bij uw debiteur de ingediende hoofdsom verhoogd met rente, 15% incassokosten, administratiekosten en eventuele informatiekosten.

No Cure No Pay Incasso

  • U betaalt geen abonnements-, of dossierkosten.
  • Incasseren wij niets, betaalt u niets. Ook indien tijdens de incassoprocedure blijkt dat uw debiteur bijvoorbeeld failliet is verklaard.
  • Incasseren wij volledig, ontvangt u het volledige factuurbedrag! Uw debiteur betaalt onze kosten.
  • In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij gedeeltelijk incasseren (bij u of bij ons), bijvoorbeeld vanwege een betwisting of om financiële redenen. In dat geval wordt er een provisie in rekening gebracht volgens onderstaande staffel.
Hoofdsom Provisie
Over de eerste € 2.500,00 15% ( met een min. € 20,00)
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Alles boven de € 200.000,00 0,5%

Betaling door debiteur
Als betaling worden aangemerkt, alle betalingen gedaan, rechtstreeks aan u dan wel aan het Invorderingsbedrijf, nadat het Invorderingsbedrijf is aangevangen met de incassowerkzaamheden dan wel de opdracht heeft bevestigd. Met betaling wordt gelijkgesteld: een compensatie van de vordering, een creditering of retournering van geleverde prestaties (naar objectieve maatstaven) of een door u op zich genomen tegenprestatie.

Uitzonderingen
Als u een incasso-opdracht intrekt, buiten het Invorderingsbedrijf om een betalingsregeling of schikking treft, het Invorderingsbedrijf zonder enig bericht laat of voorzien heeft van onjuiste informatie over de vordering, de betaling zelf regelt of incasseert, het Invorderingsbedrijf geen toestemming geeft om de rente en incassokosten op de debiteur te verhalen of verdere incassobehandeling in de weg staat, berekent het Invorderingsbedrijf u over de gehele ter incasso gestelde hoofdsom 15% provisie en alle overige gemaakte kosten.

Verplichtingen van de opdrachtgever
U dient het Invorderingsbedrijf op de hoogte te brengen omtrent alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen u en de debiteur. Contacten met de debiteur moeten ten aanzien van de vordering zoveel mogelijk worden beperkt nadat de vordering uit handen is gegeven. Er zal door u hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met het Invorderingsbedrijf een afspraak met de debiteur worden gemaakt. Op verzoek verlangt het Invorderingsbedrijf een kopie van alle relevante documentatie waar de vordering betrekking op heeft.

Betwisting
In het geval een vordering betwist wordt, zal een inschatting worden gemaakt van de betwisting. Houdt deze geen stand, dan wordt het incassotraject voorgezet. Het Invorderingsbedrijf beslist wanneer een vordering inhoudelijk betwist is. Is dit wel het geval dan vervalt de werkwijze van No Cure No Pay en neemt het Invorderingsbedrijf contact met u op om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

Gerechtelijke incasso
Indien uw debiteur weigert te betalen na een intensief minnelijk traject ontvangt u van ons kosteloos een uitgebreid advies met de mogelijkheden voor gerechtelijke incasso. Het Invorderingsbedrijf verzorgt het gehele juridische en deurwaarderstraject zodat uw invordering probleemloos voortgezet kan worden.

Schuldbewaking
Het Invorderingsbedrijf biedt u schuldbewaking, waarbij de verhaalspositie van uw debiteur na het afsluiten van het minnelijk traject bewaakt wordt waarbij indien mogelijk de vordering geheel of gedeeltelijk alsnog geïncasseerd wordt. In geval van betaling zal het ontvangen bedrag in gelijke mate worden verdeeld tussen u en het Invorderingsbedrijf. U geeft zelf aan of u hiervan gebruik wilt maken.